Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(Σ.Ο.Χ) & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(Σ.Μ.Ε)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του

εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 το οποίο

χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του /ημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά

πρόσωπα των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα

βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες

κανονιστικές ρυθμίσεις, 2) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη

συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και 3) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.
ΠΗΓΗ: ΑΣΕΠ
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c421924/fa.file/1/parartima_epoxiko_15_el_GR.pdf

Πεδίο α. Χρόνος Ανεργίας

Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό των μηνών της ανεργίας του, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες ανεργίας,
υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και
προς τα πίσω.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ 4 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΔΕ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΡΙΟ..ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 800 ΜΟΡΙΑ!!!


16-03-2010
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE)
του ΟΑΕΔ θεωρείται χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

Ζ. ΚΩΛΥΜΑ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πεδίο της ενότητας αυτής συμπληρώνεται με την ένδειξη  μόνο εφόσον ο υποψήφιος

δεν έχει το κώλυμα της υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου


τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες,


νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.ά.), μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12)μηνών.
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ Σ.Ο.Χ.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 12ΜΗΝΟ.(ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ..ΓΙΑ ΜΕΤΑ ..ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΝ Π.7.164/2004 & Π.7.180/2004

Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια
υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα (υπολογίζονται οι συμβάσεις που ξεκίνησαν
μετά τις 19-7-2004, ημερομηνία δημοσίευσης του Π..164/2004).
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ.ΔΗΛΑΔΗ, ΔΕΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 24 ΜΗΝΕΣ!!!

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ.

του δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και τα νομικά

πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 (όπως ισχύει).

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.

• Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου.ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 30 60 110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για 7Ε με το 20)

κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία /Ε 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)
ΠΗΓΗ:ΑΣΕΠ.
http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c421957/fa.file/1/parartima_ergou_25_el_GR.pdf

Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό των μηνών της ανεργίας του, υπό την


προϋπόθεση ότι έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες ανεργίας,
υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και
προς τα πίσω.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE)
του ΟΑΕΔ θεωρείται χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.
Ο υποψήφιος βαθμολογείται με διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις (4) μήνες ανεργίας,ενώ για διάστημα ανεργίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα(12) μήνες, με εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα ανεργίας.
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ 4 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΔΕ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΡΙΟ..ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 800 ΜΟΡΙΑ!!!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 30 60 110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για 7Ε με το 20)

κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία 0Ε 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420


-ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΣΟΧ ΚΑΙ ΣΜΕ, ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ.
-ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.ΠΑΝΤΑ ΜΕ LINK ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ.
-ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ.
-ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΕΙΣΤΕ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

βρε καλως τα, τα παιδια!
για τις ΣΜΕ, ΔΕ ΞΕΡΩ!
αλλα για τις ΣΟΧ....
παντα υπηρχαν κριτηρια...
το θεμα ειναι κατα ποσο ο καθε προϊσταμενος στον εκαστοτε φορεα τηρουσε ΟΛΕΣ τις διαδικασιες βλ. πινακες καταταξης κτλ
ΠΑΝΤΑ υπηρχαν τα ρουσφετια αλλα...
ΟΧΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ! ΕΛΕΟΣ....
Υ.Γ. δεν περιμενω δημοσιευση αλλα...τεσπα...
ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ...!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ STAGE είπε...

ΒΡΕ ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ..ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ?ΠΩΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ?
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Ο ΤΑΔΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ?
ΦΑΣΚΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΚΕΙΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ Ε?